Prawa Pacjenta

PACJENT MA PRAWO DO:

 1) ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ODPOWIADAJĄCYCH WYMAGANIOM AKTUALNEJ WIEDZY MEDYCZNEJ;

2) INFORMACJI O SWOIM STANIE ZDROWIA;

3) ZACHOWANIA W TAJEMNICY, PRZEZ OSOBY UDZIELAJĄCE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z PACJENTEM, W SZCZEGÓLNOŚCI Z JEGO STANEM ZDROWIA;

4) WYRAŻENIA ZGODY ALBO ODMOWY NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH;

5) ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH;

6) POSZANOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI W CZASIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH;

7) DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ DOTYCZĄCEJ STANU ZDROWIA ORAZ UDZIELONYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

8) ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC OPINII ALBO ORZECZENIA LEKARZA;

9) POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO;

10) OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ;

11) PRZECHOWYWANIA RZECZY WARTOŚCIOWYCH W DEPOZYCIE.

TRYB SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW

1.Pacjent może składać skargi, wnioski oraz uwagi w formie:

a) ustnej – przyjmowane są przez pracownika Rejestracji od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 16:00 oraz przez Prezesa Spółki w poniedziałki w godzinach 13:00 – 15:00,
b) pisemnej podpisanej imieniem i nazwiskiem – na adres MED-ARS Sp. z o.o., ul. Ks. Ignacego Skorupki 2, 85-156 Bydgoszcz,
c) elektronicznej bezpośrednio na e-mail: administracja@araszkiewicz.com.pl

2. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

3. Skargi i wnioski mogą być składane w imieniu własnym skarżącego lub innej upoważnionej przez skarżącego osoby.

4. Rzecznik Praw Pacjenta przy NFZ w Bydgoszczy   

ul. Łomżyńska 33, 85-863 Bydgoszcz
tel.: 52 325 27 13 lub 52 325 29 95
e-mail: skargi@nfz-bydgoszcz.pl

5. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:

Bezpłatna infolinia: 800 190 590 (całodobowa)
ul. Płocka 11/13
01-231 Warszawa
e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl