mgr Karolina Nowak

mgr Karolina Nowak

psychopedagog, certyfikowany specjalista seksuolog dorosłych, seksuolog dzieci i młodzieży (w tym niepełnosprawnych), terapeuta poznawczo-behawioralny

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, psychopedagog, resocjalizator, certyfikowany seksuolog, biegły sądowy seksuologii, seksuologii dzieci oraz przemocy dzieci, młodzieży, dorosłych, terapeuta poznawczo-behawioralny, oligofrenopedagog. Certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji. Certyfikowany doradca w problemach partnerskich.

Doświadczenie zawodowe pogłębiała odbywając praktyki i staże specjalistyczne/terapeutyczne min w: Klinice Psychiatrii Im. Dr Jurasza w Bydgoszczy (oddział leczenia uzależnień od alkoholu, oddział rehabilitacji psychiatrycznej dzieci i młodzieży), Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Komisariatach Policji, Placówkach Oświatowych. Prowadzi warsztaty, szkolenia, seminaria, konwersatoria w Placówkach Doskonalenia Nauczycieli, Uczelniach Wyższych m.in. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, Wyższej Szkole Gospodarki, Towarzystwie Wiedzy Powszechnej. Współpracuje z terapeutami z Niemiec i Holandii. Prowadzi badania nad zachowaniami o charakterze seksualnym dzieci i młodzieży. Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych psychologicznych, pedagogicznych oraz seksuologicznych konferencjach naukowych, szkoleniach oraz warsztatach doskonalących proces terapeutyczny. Autorka publikacji z zakresu pedagogiki i seksuologii. W 2010 roku za swoją działalność profilaktyczną otrzymała Tytuł Profilaktyka Roku a w roku 2017r Medal Komisji Edukacji Narodowej. Na co dzień praktykuje jako specjalista w zaprzyjaźnionych instytucjach na terenie Bydgoszczy i okolicach. Obecnie pogłębia specjalizację w zakresie seksuologii osób z niepełnosprawnością oraz doktoryzuje się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od 2013 roku prowadzi Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny w zakresie seksuologii dzieci i młodzieży a od 2015 roku jest Kierownikiem Pracowni Edukacji, Terapii i Seksuologii Społecznej w Bydgoszczy.

ZAJMUJE SIĘ ŚWIADCZENIEM USŁUG W ZAKRESIE:

Dla dzieci i młodzieży:

- Konsultacja i diagnoza zachowań agresywnych, zagrożeń niedostosowania społecznego
- Konsultacja i diagnoza trudności szkolnych
- Konsultacja i diagnoza w zakresie zachowań o charakterze seksualnym dzieci i młodzieży
- Terapia pedagogiczna metodą F. Warnkego (ryzyko dysleksji, dysleksja, trudności z koncentracją uwagi)
- Terapia dzieci z zachowaniami agresywnymi i opozycyjno-buntowniczymi
- Terapia dzieci ze spektrum autyzmu
- Terapia dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju 
- Wspomaganie rozwoju i funkcjonowania seksualnego dzieci i młodzieży
- Terapia dzieci w zakresie zachowań o charakterze seksualnym
- Terapia po przemocy seksualnej,
- Edukacja seksualna
- Zajęcia specjalistyczne grupowe ( treningi zastępowania agresji, treningi kontroli złości,  skillstreaming, socjoterapia w nurcie poznawczo-behawioralnym )

Dla dorosłych:

- Konsultacja i diagnoza
- Poradnictwo seksuologiczne
- Psychoedukacja
- Kryzysy rodzinne, małżeńskie, partnerskie
- Trudności w wyrażaniu emocji
- Trudności w podejmowaniu decyzji
- Rozstanie, sytuacje okołorozwodowe
- Problemy w komunikacji między partnerami
- Brak satysfakcji ze swojego związku,
- Brak lub utrata potrzeb seksualnych
- Awersja/niechęć seksualna
- Nadmierny popęd seksualny
- Brak akceptacji własnej orientacji seksualnej
- Przygotowanie do ujawnienia orientacji seksualnej
- Problemy w zakresie tożsamości płciowej (transseksualizm; transwestytyzm)
- Zaburzenia preferencji seksualnych/dewiacje

SEKSUOLOG OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Jeżeli żyjesz z osobą niepełnosprawną intelektualnie dzieckiem lub dorosłym?
Jeżeli wychowujesz dziecko z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa itp.?
Jeżeli wychowujesz nastolatka z niepełnosprawnością intelektualną?
Jeżeli twoje dziecko przejawia zachowania o charakterze seksualnym, które cię niepokoją?
Jeżeli nie wiesz jak sobie poradzić z zachowaniami o charakterze seksualnym swojego dziecka?
Jeżeli rozwój seksualny twojego dziecka po prostu cię przerasta i potrzebujesz wsparcia, porady?

Warto abyś zapoznał się jako rodzic z poniższymi informacjami.
Jak będziesz gotowy umów się na konsultację z naszym specjalistą.      
Możesz przyjechać do Centrum lub my przyjedziemy do Ciebie.

Prawa seksualne - to prawa każdego człowieka do:
1. Decydowania w sposób wolny i odpowiedzialny o wszystkich aspektach swojej seksualności, łącznie z ochroną i promocją zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.
2. Wolności od dyskryminacji, przymusu i przemocy w swoim życiu seksualnym oraz we wszystkich decyzjach dotyczących życia seksualnego,
3. Oczekiwania i domagania się równości, pełnej zgody, wzajemnego szacunku i wspólnej odpowiedzialności w związkach seksualnych (Międzynarodowa Konferencja ONZ na rzecz Ludności i Rozwoju, Program Działania, par. 7.38, 7.6; IV Światowa Konferencja ONZ na rzecz Kobiet, Platforma Działania, par. 96). W 1971 r. ONZ przyjęła Deklarację Praw Osób Upośledzonych Umysłowo, której naczelną myślą jest to, że „osoby upośledzone umysłowo maja te same prawa co inni członkowie społeczeństwa w tym samym wieku". W tym kontekście Ann Craft - wykładowca na Wydziale Upośledzenia Umysłowego Uniwersytetu w Nottingham (Medical School) - sformułowała 6 głównych praw osób upośledzonych umysłowo:wolności od dyskryminacji, przymusu i przemocy w swoim życiu seksualnym oraz we wszystkich decyzjach dotyczących życia seksualnego,
1) prawo do dojrzewania i bycia traktowanym z szacunkiem i godnością,
2) prawo dostępu do wiedzy, do takiej informacji o sobie samym, o swoim ciele, o innych ludziach, o emocjach, właściwych zachowaniach społecznych - jaką są w stanie pojąć,
3) prawo do bycia osobą seksualną, do nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi,
4) prawo do uzyskania indywidualnych informacji dotyczących seksu, aby nie być zdanym na łaskę,
5) prawo do tego, aby nie być seksualnie molestowanym,
6) prawo do posiadania ludzkiego, godnego otoczenia (środowiska). prawo do bycia osobą seksualną, do nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, prawo do uzyskania indywidualnych informacji dotyczących seksu, aby nie być zdanym na łaskę, prawo do tego, aby nie być seksualnie molestowanym.

Specyfika zachowań seksualnych osób niepełnosprawnych intelektualnie
Rosalyn Kramer (1982) opisała specyfikę zachowań seksualnych w odniesieniu do osób upośledzonych w różnym stopniu:

Osoby z lekkim upośledzeniem:
 • mają podobne do „normalnych" potrzeby i zachowania seksualne, w podobny sposób kontrolują swój popęd seksualny,
 • rozumieją i potrafią wykorzystać informacje przekazywane w ramach edukacji seksualnej, chętnie korzystają z poradnictwa i terapii seksualnej (edukację seksualną oraz kształtowanie zdolności adaptacyjnych najlepiej rozpoczynać w dzieciństwie),
 • działają bardziej instynktownie niż racjonalnie,
 • mają częste kontakty seksualne kazirodcze, czasami działając pod przymusem.
Osoby z umiarkowanym upośledzeniem:
 • rozwój drugorzędnych cech płciowych może być opóźniony,
 • częściowo rozumieją to, co jest przekazywane w ramach edukacji seksualnej, ale nie zawsze potrafią zmienić czy też kontrolować swoje zachowanie w tym zakresie,
 • funkcjonują na poziomie nagród i wzmocnień, wymagają zastosowania technik behawioralnych.
Osoby upośledzone w stopniu znacznym:
 • bardzo słabo kontrolują potrzeby seksualne,
 • mają ograniczoną zdolność przewidywania konsekwencji zachowań seksualnych,
 • nie rozumieją właściwych zasad, jakie obowiązują w społeczeństwie, stąd takie problemy jak: rozbieranie się, okazywanie potrzeb seksualnych w miejscach publicznych,
 • wymagają zastosowania technik behawioralnych.
Osoby upośledzone w stopniu głębokim:
 • zaspokajają potrzeby seksualne przede wszystkim poprzez masturbację, w przypadku niektórych zdarza się to bardzo często lub z uszkodzeniem genitaliów,
 • przejawiają zachowania impulsywne,
 • mają bardzo często ograniczoną możliwość przewidywania konsekwencji zachowań seksualnych oraz przejawiają zachowania powszechnie nieakceptowane.
Aktywność seksualna osób niepełnosprawnych służy zaspokajaniu wielu potrzeb psychicznych (miłości, akceptacji, uznania, szacunku, bezpieczeństwa, samorealizacji).
Wobec osób niepełnosprawnych społeczeństwo najczęściej stosuje dwie odrębne strategie:
 • Pierwsza z nich polega na utrzymywaniu osoby niepełnosprawnej w pozycji „wiecznego dziecka", mimo zmieniającego się wieku chronologicznego. Dotyczy ona głównie osób głębiej upośledzonych umysłowo i wiąże się zarówno z zakreślaniem miejsca i roli w rodzinie, jak i w szerszym kręgu społecznym.
 • Drugą jest tak zwana strategia milczenia. Do seksuologów bardzo rzadko przychodzą po pomoc pary osób niepełnosprawnych. Nie jest to skutkiem braku lub niskiej występowalności problemów seksualnych, a raczej bagatelizowania seksualności w wychowaniu osób niepełnosprawnych.

U osób niepełnosprawnych nagminnie obserwuje się zachowania takie jak:

 • nałogowa masturbacja, która często wiąże się z poczuciem winy,
 • zjawisko rytualnej masturbacji występującej w zakładach zamkniętych,
 • proceder wykorzystywania seksualnego upośledzonych przez upośledzonych,
 • nagminne wykorzystywanie niepełnosprawnych kobiet przez pracowników zakładów opiekuńczych i inne osoby pełnosprawne,
 • deprecjacja osoby upośledzonej w potocznym myśleniu,
 • bezkrytyczne naśladowanie przez upośledzonych zachowań seksualnych obserwowanych np. na filmach erotycznych, co sprawia, że ośmieszają się i przeżywają głębokie upokorzenia,
 • fałszywa wiedza upośledzonych o skutkach kontaktów seksualnych dostarczana przez najbliższe środowisko, co prowadzi do powstawania licznych lęków związanych ze sferą seksualną,
 • drastyczna ingerencja opiekunów czy rodziców w przypadku, gdy obserwują u swoich podopiecznych zainteresowanie partnerem płci odmiennej - rozdzielanie kontaktujących się ze sobą osób, zabranianie utrzymywania tych kontaktów.
Takie zachowania są wynikiem lekceważenia podstawowych praw osób niepełnosprawnych. Stoją one w wyraźnej opozycji do Deklaracji Praw Człowieka czy Deklaracji Praw Seksualnych i wynikają często z niezrozumienia czy chęci ucieczki przed problemem.

Kontakt i zapisy:

Tel. 506 13 66 94
Koszt wizyty w Centrum – 100 zł
Koszt wizyty w środowisku domowy – 150 zł Bydgoszcz i okolice
Dalsze miejscowości do ustalenia
Na terenie Centrum dysponujemy podjazdem dla wózków

INNE:

Dla szkół:
- Grupy Treningu Zastępowania Agresji
- Grupy Skillstreamingu – Kształtowanie umiejętności społecznie pożądanych
- Grupy Socjoterapeutyczne w nurcie poznawczo-behawioralnym

Dla Firm:
- Szkolenia z zakresu otwartej nie agresywnej komunikacji interpersonalnej
- Szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem, napięciem emocjonalnym
- Rozwiązywanie konfliktów ( mediacje, negocjacje)
- Treningi Zastępowania Agresji
- Inne w zależności od oczekiwań

TERAPIA WARNKEGO – INNOWACYJNA METODA TERAPII DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

DLA KOGO?
ADHD, ADD, dysgrafia, dyskalkulia, dysleksja, ryzyko dysleksji,  zaburzenia koncentracji, uwagi, pamięci, jako trening funkcji poznawczych po urazach czaszkowo-mózgowych, dla dzieci z zachowaniami oporowymi w procesie terapii pedagogicznej.

CO TO TAKIEGO?
U dzieci zmagających się z trudnościami w szkole coraz więcej danych z najnowszych badań potwierdza deficyt w zakresie percepcji oraz czynności ruchowych. Blisko 15% dzieci w wieku szkolnym ma trudności z uczeniem się, pisaniem oraz czytaniem.
Zrozumienie zdania wymaga rozumienia pojedynczych wyrazów, a rozumienie pojedynczych wyrazów wymaga właściwego rozpoznawania sylab i dźwięków. To z kolei uzależnione jest od tego, czy prawidłowo umiemy odróżniać wysokość dźwięków i właściwe uporządkowanie tonów. Mówiąc wprost: uzależnione jest to od naszych umiejętności centralnego przetwarzania bodźców słuchowych i wzrokowych, m.in. takich jak szybkość oddzielnego spostrzegania i ustalania kolejności między bodźcami wzrokowymi (zdolność ta potrzebna jest np. podczas czytania). Natomiast najmniejszy odstęp między dwoma pojawiającymi się bodźcami słuchowymi pozwala nam odróżnić np. „t” od „d” czy „p” od „b”. Różnicowanie tonów pozwala odróżniać częstotliwości między dwoma tymi samymi dźwiękami lub bardzo do siebie podobnymi. Dzięki temu umiemy rozpoznawać głos i jego intonację. Jeśli mamy kontakt z dziećmi mającymi trudności w szkole, z pewnością zauważymy, że niejedno z nich ma kłopot z odróżnieniem „b” od „p”, „d” od „t” lub „g” od „k”. Prawidłowe rozpoznanie częstotliwości i właściwe szeregowanie kolejności dźwięków umożliwia odróżnienie „d” od „t”, a tym samym właściwe zróżnicowanie słów „domek” i „Tomek”.
U dzieci mających trudności szkolne występują braki w różnicowaniu dźwięków
o odmiennej wysokości i czasie trwania. Zauważa się również kłopoty z określeniem kolejności występowania bodźców wzrokowych i słuchowych oraz koordynacją wzrokowo-słuchową, a samo wykonanie tych zadań zajmuje im o wiele więcej czasu, niż osobom bez dysleksji.
Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD – Central Auditory Processing Disorders) to zaburzenia pracy zmysłu słuchu wynikające z nieprawidłowości na poziomie centralnego układu nerwowego (przy prawidłowej budowie
i pracy części obwodowej, czyli uszu), które obejmują szeroki zakres objawów. Występowanie chociaż jednego z nich pozwala na postawienie diagnozy wskazującej na centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego. Są to następujące objawy:
 • zaburzenia lokalizacji źródła dźwięku;
 • zaburzenia różnicowania dźwięków;
 • zaburzenia rozpoznawania wzorców dźwiękowych;
 • zaburzenia umiejętności rozumienia mowy w obecności sygnału zagłuszającego;
 • zaburzenia umiejętności rozumienia mowy zniekształconej;
 • zaburzenia analizy czasowych aspektów sygnału dźwiękowego (zaburzenia zdolności do przetwarzania bardzo krótkich sygnałów dźwiękowych, również maskowanie dźwięków następujących i poprzedzających, zaburzenia umiejętności porządkowania czasowego dźwięków, zaburzenia integracji czasowej dźwięków;
 • zaburzenia lateralizacji (dominacji stronnej) słuchowej;
 • zaburzenia odbierania sygnałów współzawodniczących (na przykład dochodzących do obojga uszu)
DIAGNOZA
Podczas diagnozy centralnego przetwarzania sygnałów spostrzeżeniowych bardzo ważne jest sprawdzenie tak jak największej liczby funkcji, w stosunkowo krótkim czasie. Ma to na celu kontrolę zakresu, w jakim funkcje te są zautomatyzowane, a także uniknięcie błędów spowodowanych przez niewłaściwe odpowiedzi zmęczonego dziecka. Za pomocą metody Warnkego można w atmosferze zabawy szybko sprawdzić czternaście różnych funkcji. Diagnostyka jest prowadzona przy użyciu specjalistycznej aparatury testowo-pomiarowej, przy czym pierwszych 8 testów przeprowadza się za pomocą urządzenia Brain-Boy Universal Professional, pozostałe wykonuje się za pomocą specjalnie w tym celu zaprojektowanych narzędzi diagnostycznych

TRENING TERAPEUTYCZNY
Pełny trening opracowany przez Freda Warnke jest oparty na treningach obejmujących trzy obszary:
 • automatyzację przetwarzania spostrzeżeń w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych;
 • automatyzację koordynacji półkul mózgowych;
 • rozwój i automatyzację „wzrokowego języka”.

Koszt treningu: 80 zł
Zapisy pod nr telefonu 506 136 694

TERAPIA BIOFEEDBACK

BIOFEEDBACK (Respiratory Sinus Arrhythmia) – to jeden z licznych rodzajów biofeedbacku, skuteczna  metoda treningowa, dzięki której możliwe jest uzyskanie synchronizacji pracy serca z oddechem, co skutkuje rozwinięciem możliwości adaptacyjnych organizmu, pobudzone zostają funkcje obronne.Sedno metody sprowadza się do wyćwiczenia przez pacjenta przeponowo-relaksacyjnego typu oddychania z wykorzystaniem jego sygnału sprzężenia zwrotnego zmian parametrów. Trening odbywa się za pomocą aparatu biofeedback (głowicy) oraz specjalnie dobranego programu terapeutycznego. Skuteczność metody została potwierdzona przez naukowców z USA, Rosji, Kanady, Australii, Europy.

Dla kogo treningi?
-dzieci
-młodzież
-dorośli

Co daje trening?
- zmniejsza objawy ADHD (osłabia hiperaktywność i przeciążenie organizmu),
- pomaga usprawnić koncentrację uwagi, kontrolę impulsów,
- zmniejsza objawy agresji,
- zmniejsza objawy lęków,
- zmniejsza objawy zaburzeń psychoemocjonalnych,
- wytrenuje podstawy procesów nerwowych,
- podniesie odporność na stres, pewność siebie, samoocenę,
- skutecznie relaksuje,
- pobudza funkcje obronne (odporność).

Czas trwania sesji ok. 30 - 40 min.
Wywiad kwalifikacyjny do treningu –
100 zł
Koszt kolejnej sesji - 80 zł  (minimalna ilość sesji 10)
Rejestracja/zapisy tel. 506 136 694

Przeciwwskazania:
- padaczka (hiperwentylacja)
- wiek do 4 lat,
- ostry stan zapalny,
- poważne zaburzenia stanu psychicznego,
- poważne zaburzenia rytmu serca,
- przepuklina przeponowa,
- negatywny stosunek do terapii.

Cennik:
Pierwsze spotkanie
-100 zł

Kolejne sesje terapeutyczne
- 80 - 100 zł

Zajęcia grupowe
- 40 zł pojedyncze spotkanie

Szkolenia
- wycena indywidualna

Spotkania edukacyjne w placówkach oświatowych
- wycena indywidualna

Wystawiamy faktury indywidualne, na Fundacje, Stowarzyszenia


Dni przyjęć:

Poniedziałek:

16:00 - 19:00

Czwartek:

16:00 - 19:00

Pozostałe dni z możliwością ustalenia